Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Vermelde prijzen zijn gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden. Bij afwijkingen zullen eventuele
  verschillen worden verrekend.
 2. Onze offertes zijn geldig gedurende dertig kalenderdagen.
 3. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Het geldende BTW-tarief is afhankelijk van de aard van de
  werken, zie bijlage 1.
 4. Na ondertekening van de bestelbon wordt voor aanvang van de werken een voorschotfactuur van 50%
  opgemaakt door de uitvoerder(s). De werken kunnen pas aanvangen indien de voorschotfactuur tijdig
  werd voldaan. Na uitvoering wordt 40% gefactureerd, saldo 10% na oplevering.
  Alle facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum.
 5. Kosten voor levering en plaatsing zijn steeds ten laste van de klant, tenzij anders vermeld.
 6. Om geldig te zijn dient elke klacht ons schriftelijk, per aangetekend schrijven en binnen acht dagen na
  de factuurdatum te bereiken.
 7. Bij niet-betaling van onze factu(u)r(en) binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van
  rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse verwijlintrest verschuldigd
  ten belope van 2% van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande
  ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het
  factuurbedrag met een minimum van € 125,- en een maximum van € 2.500,-.
 8. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling ervan door de koper.
 9. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder
  uit dan deze van onze leveranciers.
 10. Uitvoeringstermijnen zijn indicatief en kunnen niet als bindend worden beschouwd.
 11. Indien Hann Boury interieur creatie optreedt als tussenpersoon kan LARINA bvba niet aansprakelijk
  worden gesteld voor gebreken bij de levering van goederen en/of bij de uitvoering van de werken.
 12. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd
Larina bvba
Bergstraat 47
8790 Waregem
BE0560.758.384